تبلیغات
دانشگاه - ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎ و ﭘﻮرت ﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞ
 
دانشگاه
چهارشنبه 1 خرداد 1392 :: نویسنده : مدیر وبلاگ
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎ و ﭘﻮرت ﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞ

ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان در 3 ﭘﺮوﺗﻜﻞ زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد :

SMTP :(Simple Mail Transfer Protocol)

ﭘﺮوﺗﻜﻞ ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ( و ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ IP ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آدرس outgoing mail server را در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞﻛﻼﻳﻨﺖ(Microsoft Outlook, Outlook express) دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ Set ﻛﻨﻴﺪ،آدرس SMTP Server را ﻣﻲ دﻫﻴﺪ .

POP3 :(Post Office Protocol Version 3)

ﭘﺮوﺗﻜﻞ POP ﻳﺎ Post Office Protocol ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ﻻﻳﻪ Application درﻣﺪل TCP/IP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در Email Client ﻫﺎ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدن اﻳﻤﻴﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ را از ﺳﺮور ﻫﺎی Remote درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و در اﺧﺘﻴﺎرﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ آن ،ﻧﺴﺨﻪ

3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺎﻟﺐ Webmail Service ﻫﺎی ﻛﻨﻮﻧﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 110 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .pop3 اﻳﻤﻴﻠﻬﺎ را ارﺳﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام6ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻼﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎآدرسIncoming mail server را در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞﻛﻼﻳﻨﺖ(Microsoft Outlook, Outlook express) دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ Set ﻛﻨﻴﺪ،آدرس Server POP 3 را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ وارد ﻛﻨﻴﺪ .

IMAP :(Internet message access protocol)

ﭘﺮوﺗﻜﻞ IMAP ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ﻻﻳﻪ Application در ﻣﺪل TCP/IP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﺑﻪ Email Client ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ Remote EmailServer دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪآن ،ﻧﺴﺨﻪ 4 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻏﻠﺐ Webmail Service ﻫﺎی ﻛﻨﻮﻧﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 143 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .IMAP اﻳﻤﻴﻠﻬﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻼﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .وﻗﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازIMAP در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ، ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از روی ﺑﺎﻧﻚاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺮور Email ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد. وﻟﻲ POP3 ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ

ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﺗﻤﺎم اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺗﺎن ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﻳﻞرا از روی ﺳﺮور ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻣﻜﺎن ﭼﻚ ﻛﺮدن اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی را از ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲدﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار Client Email ای ﻣﺎﻧﻨﺪMicrosoft Outlook اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ

ﻛﭙﻲ از اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮ روﻳﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ (اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار Outlook اﺳﺖ،ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ POP3) ﺑﺎ IMAP اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ً ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻞﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا IMAP ﻓﺎﻳﻞ اﻳﻤﻴﻞ راﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از روی ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت Email Server ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

7

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 مهر 1396 12:22 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون. به سایت ما هم
حتما سر بزنید
شنبه 14 مرداد 1396 09:24 ق.ظ
Hi would you mind letting me know which hosting company you're using?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog
loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web
hosting provider at a fair price? Thanks, I appreciate it!
جمعه 13 مرداد 1396 09:26 ب.ظ
Actually when someone doesn't know after that its up to
other visitors that they will assist, so here it takes place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :