تبلیغات
دانشگاه - اﻳﻤﻴﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟
 
دانشگاه
چهارشنبه 1 خرداد 1392 :: نویسنده : مدیر وبلاگ

اﻳﻤﻴﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟

اﻳﻤﻴﻞ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺳﻬﻮﻟﺖ ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ.

از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﺖ Email ﻣﺮﻛﺐ از دو واژه E ﻛﻪ اول ﻛﻠﻤﻪ Electronic (اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ) وmailﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺴﺖ اﺳﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اوﻟﻴﻦ اﻳﻤﻴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1971 ﺑﺮﮔﺮدد. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدی ﻧﺎم «روی ﺗﺎﻣﻠﻴﻨﺴﻮن» (Roy Tomlinson) روﺷﻲ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﻴﺎم از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ وﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﭘﻴﺪا ﻛﺮد. او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از @ ﻧﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﻤﻴﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﺮد.

ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده :

در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ (ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ﺷﻤﺎ در اداره ﭘﺴﺖ ﻳﺎ در ورودی ﺧﺎﻧﻪ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ آن ﻓﻘﻂ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آدرس آن را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ ،

آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Email ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻠﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎیﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ﺷﻤﺎ دارد.

ﻣﺜﻼ : از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ، ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ اﻳﻤﻴﻞ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪ و در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، اﻳﻤﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻼ درﻧﮓ ﺑﻪﺷﺨﺺ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ رﺳﺪ.آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ@ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺨﺶ اول آدرس، ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ و ﺑﺨﺶ دوم ﺳﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪاﻳﻤﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺜﻼ : ali@Gmail.com ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آدرس ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ali ﺑﺮ روی ﺳﺮور Gmail.comﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻮاع اﻳﻤﻴﻞ

اﻳﻤﻴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

1. از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﻴﻞ راﻳﮕﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ yahoo و Gmailﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاﻳﻦ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .(اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻮردﺑﺤﺚ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ رو ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)

2. اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ .

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ً ﻗﺒﻼﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻤﻴﻞ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﺖ @ از ﻫﻢﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :

ﺑﺨﺶ اول Username وﺑﺨﺶ دوم ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ وﻳﺎ داﻣﻨﻪ اﻳﻲ اﺳﺖﻛﻪ اﻳﻤﻴﻞ در آن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ وﺑﺰرگ در آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻤﻪ ﺣﺮوف را ﺑﺼﻮرتﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺣﺮوف وﺑﺨﺶ ﻫﺎی آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻲوﺟﻮد ﻧﺪارد در اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻳﻚ Domain و ﻳﻚ Host ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﻮد .

Domain: ﻧﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ آن ﻫﺴﺘﻴﺪ.

Host: ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم Domain ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻧﺎم Domain اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ (ﻧﺎمDomain ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻚ IP Valid ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ).

ﻫﺮ Host ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻳﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫمﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪﻗﺒﻼ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻫﺎی ﻓﻮق را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻳﻚ آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪاری ﻛﻨﺪ .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 11:58 ق.ظ
резинки для фитнеса севастополь
замовити фітнес резинки
резинки тонкие для фитнеса
купить резинки для фитнеса
aфитнес резинки купить онлайн украина
شنبه 14 مرداد 1396 08:39 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and
wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.

After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
جمعه 13 مرداد 1396 07:13 ب.ظ
This article gives clear idea in support of the new users of
blogging, that genuinely how to do blogging.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :