تبلیغات
دانشگاه - ﻣﻴﻞ ﺳﺮور ﭼﻴﺴﺖ؟
 
دانشگاه
سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : مدیر وبلاگ

اﻳﻤﻴﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟

اﻳﻤﻴﻞ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺳﻬﻮﻟﺖ ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ.

از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﺖ Email ﻣﺮﻛﺐ از دو واژه E ﻛﻪ اول ﻛﻠﻤﻪ Electronic (اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ) وmailﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺴﺖ اﺳﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اوﻟﻴﻦ اﻳﻤﻴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1971 ﺑﺮﮔﺮدد. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدی ﻧﺎم «روی ﺗﺎﻣﻠﻴﻨﺴﻮن» (Roy Tomlinson) روﺷﻲ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﻴﺎم از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ وﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﭘﻴﺪا ﻛﺮد. او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از @ ﻧﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﻤﻴﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﺮد.

ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده :

در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ (ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ﺷﻤﺎ در اداره ﭘﺴﺖ ﻳﺎ در ورودی ﺧﺎﻧﻪ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ آن ﻓﻘﻂ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آدرس آن را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ ،

آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Email ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻠﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎیﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ﺷﻤﺎ دارد.

ﻣﺜﻼ : از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ، ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ اﻳﻤﻴﻞ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪ و در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، اﻳﻤﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻼ درﻧﮓ ﺑﻪﺷﺨﺺ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ رﺳﺪ.آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ@ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺨﺶ اول آدرس، ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ و ﺑﺨﺶ دوم ﺳﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪاﻳﻤﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺜﻼ : ali@Gmail.com ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آدرس ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ali ﺑﺮ روی ﺳﺮور Gmail.comﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻮاع اﻳﻤﻴﻞ

اﻳﻤﻴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

1. از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﻴﻞ راﻳﮕﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ yahoo و Gmailﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاﻳﻦ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .(اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻮردﺑﺤﺚ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ رو ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)

2. اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ .

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ً ﻗﺒﻼﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻤﻴﻞ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﺖ @ از ﻫﻢﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :

ﺑﺨﺶ اول Username وﺑﺨﺶ دوم ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ وﻳﺎ داﻣﻨﻪ اﻳﻲ اﺳﺖﻛﻪ اﻳﻤﻴﻞ در آن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ وﺑﺰرگ در آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻤﻪ ﺣﺮوف را ﺑﺼﻮرتﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺣﺮوف وﺑﺨﺶ ﻫﺎی آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻲوﺟﻮد ﻧﺪارد در اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻳﻚ Domain و ﻳﻚ Host ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﻮد .

Domain: ﻧﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ آن ﻫﺴﺘﻴﺪ.

Host: ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم Domain ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻧﺎم Domain اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ (ﻧﺎمDomain ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻚ IP Valid ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ).

ﻫﺮ Host ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻳﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫمﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪﻗﺒﻼ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻫﺎی ﻓﻮق را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻳﻚ آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪاری ﻛﻨﺪ .

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎ و ﭘﻮرت ﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞ

ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان در 3 ﭘﺮوﺗﻜﻞ زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد :

SMTP :(Simple Mail Transfer Protocol)

ﭘﺮوﺗﻜﻞ ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ( و ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ IP ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آدرس outgoing mail server را در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞﻛﻼﻳﻨﺖ(Microsoft Outlook, Outlook express) دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ Set ﻛﻨﻴﺪ،آدرس SMTP Server را ﻣﻲ دﻫﻴﺪ .

POP3 :(Post Office Protocol Version 3)

ﭘﺮوﺗﻜﻞ POP ﻳﺎ Post Office Protocol ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ﻻﻳﻪ Application درﻣﺪل TCP/IP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در Email Client ﻫﺎ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدن اﻳﻤﻴﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ را از ﺳﺮور ﻫﺎی Remote درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و در اﺧﺘﻴﺎرﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ آن ،ﻧﺴﺨﻪ

3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺎﻟﺐ Webmail Service ﻫﺎی ﻛﻨﻮﻧﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 110 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .pop3 اﻳﻤﻴﻠﻬﺎ را ارﺳﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام6ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻼﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎآدرسIncoming mail server را در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞﻛﻼﻳﻨﺖ(Microsoft Outlook, Outlook express) دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ Set ﻛﻨﻴﺪ،آدرس Server POP 3 را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ وارد ﻛﻨﻴﺪ .

IMAP :(Internet message access protocol)

ﭘﺮوﺗﻜﻞ IMAP ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ﻻﻳﻪ Application در ﻣﺪل TCP/IP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﺑﻪ Email Client ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ Remote EmailServer دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪآن ،ﻧﺴﺨﻪ 4 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻏﻠﺐ Webmail Service ﻫﺎی ﻛﻨﻮﻧﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 143 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .IMAP اﻳﻤﻴﻠﻬﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻼﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .وﻗﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازIMAP در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ، ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از روی ﺑﺎﻧﻚاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺮور Email ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد. وﻟﻲ POP3 ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ

ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﺗﻤﺎم اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺗﺎن ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﻳﻞرا از روی ﺳﺮور ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻣﻜﺎن ﭼﻚ ﻛﺮدن اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی را از ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲدﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار Client Email ای ﻣﺎﻧﻨﺪMicrosoft Outlook اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ

ﻛﭙﻲ از اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮ روﻳﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ (اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار Outlook اﺳﺖ،ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ POP3) ﺑﺎ IMAP اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ً ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻞﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا IMAP ﻓﺎﻳﻞ اﻳﻤﻴﻞ راﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از روی ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت Email Server ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﻣﻴﻞ ﺳﺮور ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻣﻴﻞ ﺳﺮورﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻴﻞ از ﻳﻚ ﺳﺮورﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻴﻞ ﺳﺮور:

Microsoft Exchange

Edura Mail server

MHdsoft Mail server

Mdaemon

ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪهMDaemon

MDaemon ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎیﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی وﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

MDaemonﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎم ﻟﻬﺎی وﻳﻨﺪوز اﺳﺖ و از ﻧﺴﺦﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﻨﺪوز ﻫﻤﭽﻮن 9X/ME/2000/3/XP ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :