تبلیغات
دانشگاه - ﻣﻴﻞ ﺳﺮور ﭼﻴﺴﺖ؟
 
دانشگاه
سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : مدیر وبلاگ

اﻳﻤﻴﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟   

اﻳﻤﻴﻞ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺳﻬﻮﻟﺖ ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ. 

از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﺖ Email ﻣﺮﻛﺐ از دو واژه E ﻛﻪ اول ﻛﻠﻤﻪ Electronic (اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ) و mail

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺴﺖ اﺳﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ 

ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اوﻟﻴﻦ اﻳﻤﻴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1971 ﺑﺮﮔﺮدد. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ

ﻧﺎم «روی ﺗﺎﻣﻠﻴﻨﺴﻮن» (Roy Tomlinson)  روﺷﻲ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﻴﺎم از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و

ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﭘﻴﺪا ﻛﺮد. او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از @ ﻧﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﻤﻴﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﺮد. 

ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده : 

در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ (ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ﺷﻤﺎ در اداره ﭘﺴﺖ ﻳﺎ در ورودی ﺧﺎﻧﻪ) ﻣﻲ

ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ آن ﻓﻘﻂ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آدرس آن را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ ،

آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Email ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻠﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی

ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ﺷﻤﺎ دارد. 

ﻣﺜﻼ : از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ، ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ

ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ اﻳﻤﻴﻞ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪ و در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، اﻳﻤﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻼ درﻧﮓ ﺑﻪ

ﺷﺨﺺ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ رﺳﺪ.آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ

@ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺨﺶ اول آدرس، ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ و ﺑﺨﺶ دوم ﺳﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ

اﻳﻤﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  4

ﻣﺜﻼ : ali@Gmail.com ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آدرس ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ali ﺑﺮ روی ﺳﺮور Gmail.com

ﺑﺎﺷﺪ. 

اﻧﻮاع اﻳﻤﻴﻞ 

اﻳﻤﻴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 

1. از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﻴﻞ راﻳﮕﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ yahoo و Gmailﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

اﻳﻦ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .(اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻮرد

ﺑﺤﺚ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ رو ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) 

2. اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ . 

 

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ً ﻗﺒﻼﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻤﻴﻞ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﺖ @ از ﻫﻢ

ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ : 

ﺑﺨﺶ اول Username وﺑﺨﺶ دوم ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ وﻳﺎ داﻣﻨﻪ اﻳﻲ اﺳﺖﻛﻪ اﻳﻤﻴﻞ در آن ﻗﺮار ﻣﻲ

ﮔﻴﺮد.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ وﺑﺰرگ در آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻤﻪ ﺣﺮوف را ﺑﺼﻮرت

ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺣﺮوف وﺑﺨﺶ ﻫﺎی آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻲ

وﺟﻮد ﻧﺪارد 

در اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻳﻚ Domain و ﻳﻚ Host ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﻮد . 

Domain: ﻧﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ آن ﻫﺴﺘﻴﺪ. 

Host:  ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم Domain ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻧﺎم Domain اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ  (ﻧﺎم

Domain ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻚ IP Valid ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ).  5

ﻫﺮ Host ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻳﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ

اﺳﺎس ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﻲ ﺷﻮد . 

ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ

ﻗﺒﻼ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻫﺎی ﻓﻮق را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻳﻚ آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪاری ﻛﻨﺪ . 

  

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎ و ﭘﻮرت ﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞ  

ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان در 3 ﭘﺮوﺗﻜﻞ زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد : 

   SMTP :(Simple Mail Transfer Protocol)

ﭘﺮوﺗﻜﻞ ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ( و ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ IP )  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آدرس outgoing mail server   را در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞ

ﻛﻼﻳﻨﺖ(Microsoft Outlook, Outlook express)  دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ Set ﻛﻨﻴﺪ

،آدرس SMTP Server را ﻣﻲ دﻫﻴﺪ . 

  POP3 :(Post Office Protocol Version 3)

ﭘﺮوﺗﻜﻞ POP   ﻳﺎ Post Office Protocol ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ﻻﻳﻪ Application در

ﻣﺪل TCP/IP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در Email Client ﻫﺎ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدن اﻳﻤﻴﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ را از ﺳﺮور ﻫﺎی Remote درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و در اﺧﺘﻴﺎر

ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ آن ،ﻧﺴﺨﻪ

3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺎﻟﺐ Webmail Service ﻫﺎی ﻛﻨﻮﻧﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ

ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 110 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .pop3 اﻳﻤﻴﻠﻬﺎ را ارﺳﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام6

ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻼﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ

آدرسIncoming mail server   را در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞ

ﻛﻼﻳﻨﺖ(Microsoft Outlook, Outlook express)  دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ Set ﻛﻨﻴﺪ

،آدرس Server POP 3 را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ وارد ﻛﻨﻴﺪ . 

 

   IMAP :(Internet message access protocol)

ﭘﺮوﺗﻜﻞ IMAP ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ﻻﻳﻪ Application در ﻣﺪل TCP/IP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ

ﺑﻪ Email Client ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ Remote Email

Server دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ

آن ،ﻧﺴﺨﻪ 4 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻏﻠﺐ Webmail Service ﻫﺎی ﻛﻨﻮﻧﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 143 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .IMAP اﻳﻤﻴﻠﻬﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ

ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻼﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .وﻗﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

IMAP در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ، ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از روی ﺑﺎﻧﻚ

اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺮور Email ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد.  وﻟﻲ POP3 ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ

ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﺗﻤﺎم اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺗﺎن ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﻳﻞ

را از روی ﺳﺮور ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻣﻜﺎن ﭼﻚ ﻛﺮدن اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی را از ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲدﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار Client Email ای ﻣﺎﻧﻨﺪ

Microsoft Outlook اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ

ﻛﭙﻲ از اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮ روﻳﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ (اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار Outlook اﺳﺖ

،ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ POP3) ﺑﺎ IMAP اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ً ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻞﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا IMAP ﻓﺎﻳﻞ اﻳﻤﻴﻞ را

ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از روی ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت Email Server ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 

ﻣﻴﻞ ﺳﺮور ﭼﻴﺴﺖ؟  

ﻣﻴﻞ ﺳﺮورﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻴﻞ از ﻳﻚ ﺳﺮور

ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻴﻞ ﺳﺮور: 

Microsoft Exchange

Edura Mail server

MHdsoft Mail server

Mdaemon

  

ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪهMDaemon   

  

MDaemon ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی و

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

MDaemonﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎم ﻟﻬﺎی وﻳﻨﺪوز اﺳﺖ و از ﻧﺴﺦﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﻨﺪوز ﻫﻤﭽﻮن  9X/ME/2000/3/XP ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 24 مرداد 1396 12:07 ب.ظ
Incredible points. Great arguments. Keep up the amazing spirit.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :